* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .ie, .com, .eu